Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

kabina sanitarna WC

Pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Jednym z jego elementów są toalety. Ile kabin sanitarnych WC powinno znajdować się w miejscu pracy? Kwestię tę szczegółowo regulują polskie przepisy.

To, jaka liczba kabin sanitarnych WC powinna znaleźć się w toalecie, zależy od ilości osób znajdujących się w tym samym momencie w budynku. Przed rozpoczęciem projektowania toalety w zakładzie pracy należy więc dokładnie zastanowić się, jakie jest planowane zatrudnienie i ile osób będzie przebywać na jednej zmianie. Dokładną liczbę kabin sanitarnych WC określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.). Wynika z niego, że:

  • na każdych trzydziestu mężczyzn pracujących na jednej zmianie powinny przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar;
  • na każde dwadzieścia kobiet pracujących na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa.

W żadnym wypadku nie może być ich mniej, to znaczy jeśli na jednej zmianie pracuje na przykład dziesięciu mężczyzn, w toalecie musi znajdować się przynajmniej jedna miska ustępowa. Jeśli jednak w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi przebywa mniej niż dziesięć osób, możliwe jest zastosowanie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.

Na każde trzy miski ustępowe lub pisuary powinna przypadać co najmniej jedna umywalka. Umywalki należy zainstalować w wejściowym pomieszczeniu izolującym.

Przykłady:

Na jednej zmianie pracuje 100 mężczyzn. W toalecie powinny się znaleźć przynajmniej:

  • 4 miski ustępowe,
  • 4 pisuary,
  • 2 umywalki.

Na jednej zmianie pracuje 80 kobiet. W toalecie powinny się znaleźć przynajmniej:

  • 4 miski ustępowe,
  • 2 umywalki.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Jeśli w zakładzie pracy zatrudnione są osoby niepełnosprawne, należy zapewnić im możliwość komfortowego skorzystania z toalety. Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez montaż wyposażenia na odpowiedniej wysokości oraz zastosowanie poręczy ułatwiających korzystanie z poszczególnych urządzeń. Drzwi toalety powinny być na tyle szerokie, aby mogły przez nie przejechać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Nie powinny także posiadać progów, a jeśli są one konieczne, powinny być możliwie jak najniższe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze