Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

natrysk w zakładzie pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne. Jego zakres powinien być dostosowany do charakteru wykonywanej pracy. Kiedy pracodawca musi wyposażyć zakład pracy w pomieszczenia z natryskami?

Ogólne wymagania

Przepisy dotyczące natrysków w zakładzie pracy są mało precyzyjne. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) zapisano, że jeżeli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników, w zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami. Powinny być one łatwo dostępne oraz zapewniać bezkolizyjny ruch pracowników już umytych i ubranych we własną odzież.

Rozporządzenie reguluje również liczbę natrysków. Jedna kabina natryskowa powinna przypadać na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany, wykonujących prace powodujące zabrudzenie ciała. W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, to znaczy związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących, uczulających, o nieprzyjemnych zapachu oraz pylących, powinna być to co najmniej jedna kabina prysznicowa na pięciu pracowników, lecz nigdy nie mniej niż jedna.

Natryski ratunkowe

Wspomniane powyżej rozporządzenie reguluje również kwestię natrysków ratunkowych. Wynika z niego, że natryski są niezbędne w tych zakładach pracy, w których pracownicy narażeni są na oblanie środkami żrącymi lub zapalenie odzieży. Konieczne jest zastosowanie pryszniców bezpieczeństwa do obmycia całego ciała oraz oddzielnych natrysków do przemywania oczu. Natryski powinny znajdować się nie dalej niż 20 metrów w linii poziomej od stanowiska pracy. Jeśli istnieje taka potrzeba, powinna istnieć możliwość uruchomienia natrysków samoczynnie lub w inny sposób uwzględniający ograniczoną sprawność korzystających z nich osób.

Zapisy dotyczące natrysków ratunkowych znajdują się także w innych rozporządzeniach. I tak ich stosowanie jest konieczne:

  • w pomieszczeniach, w których odbywają się prace z kwasami lub substancjami żrącymi,
  • w miejscach składowania i pobierania kwasu siarkowego oraz solnego,
  • w pomieszczeniach, w których znajdują się nadtlenki i utrzymuje się temperatura powyżej 0°C.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze