Sanipol Sp. z o.o. / Polski producent / Kabiny sanitarne i prysznicowe

flaga ue

toaleta w miejscu pracy

Toalety są niezbędne w każdej firmie, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Aby były one komfortowe i łatwo dostępne dla wszystkich pracowników, przy ich projektowaniu konieczne jest stosowanie się nie tylko do przepisów, ale również dobrych praktyk.

Liczba toalet w miejscu pracy

Polskie prawo dokładnie reguluje liczbę toalet w miejscu pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.) podaje, że:

  • na każdych 30 mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar,
  • na każde 20 kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa,
  • przy mniejszej liczbie zatrudnionych w toalecie musi znajdować się oczywiście minimum jedna miska ustępowa, a w toalecie męskiej – także pisuar.

Wyposażenie toalety dla pracowników

Toalety w miejscu pracy powinny być wyposażone w dozowniki papieru toaletowego, kosze na śmieci oraz szczotki. Przydatne będą również wieszaki. Jeśli kabiny WC ustawione są w jednym rzędzie, ich odległość od przeciwległej ściany musi wynosić co najmniej 1,3 m. Jeśli na przeciwległej ścianie znajduje się drugi rząd kabin lub pisuary, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2 m.

W toalecie powinno znajdować się wejściowe pomieszczenie izolujące z umywalkami z dopływem ciepłej i zimnej wody. Jedna umywalka powinna przypadać na każde trzy miski ustępowe lub pisuary. W razie mniejszej ich liczby musi być to przynajmniej jedna umywalka. Podobnie jak w przypadku kabin sanitarnych należy zadbać o odpowiednią odległość od przeciwległej ściany (1,3 m) bądź drugiego rzędu umywalek (2 m). Drzwi do pomieszczenia izolującego powinny zamykać się samoczynnie.

Toaleta dla niepełnosprawnych w zakładzie pracy

Jeśli w firmie zatrudnione są osoby niepełnosprawne, muszą mieć one zapewnioną możliwość komfortowego skorzystania z toalety. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) podaje, że w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno ogólnodostępne pomieszczenie higienicznosanitarne powinno być przystosowane do potrzeb takich osób. Przystosowanie to odbywa się poprzez:

  • zastosowanie drzwi bez progów lub o minimalnych progach, w tym na trasie dojazdu do toalety,
  • zagwarantowanie przestrzeni manewrowej o wymiarach minimum 1,5 × 1,5 m,
  • montaż, na odpowiedniej wysokości, miski ustępowej i umywalki, które przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • instalację uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, budowlane i monterskie. Gwarantujemy solidność,
terminowość oraz pełne zaangażowanie przy realizacji zadań dla naszych klientów.

fundusze